Yeni eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler var?


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılışını yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Tanıtım Toplantısı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitim 2023 vizyonuna göre yeni eğitim sisteminde köklü değişiklikler geliyor...


2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Neler Var?
5 yaş, erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacak.
Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan başlayarak açılacak.

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacak.

Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik Tasarım – Beceri Atölyeleri kurulacak.

İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacak.

İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak.

Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak.

İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek.

İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak.

Ders çizelgeleri ilkokul ve ortaokul için ayrı düzenlenecek.

İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak.

İlkokullarda teneffüs ve serbest etkinlik saatleri yeniden düzenlenecek.

Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım – Beceri 
Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.

İkili eğitim tümüyle kaldırılacak.

Okullararası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacak.

Ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak ders saatleri azaltılacak.

Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacak.

Alan seçimi 9. sınıfta başlatılacak.

Pansiyon hizmetlerinin niteliği iyileştirilecek.

Çocukların bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi için ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

Fen ve sosyal bilimler liselerinin amaç ve işlevi doğrultusunda görev yapacak öğretmenler ve okul yöneticileri için ölçütler geliştirilecek.

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki çocukların üniversitelerin araştırma olanaklarından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanacak.

Üniversitelerdeki bilim insanlarının çocuklara eğitim ve araştırma koçu olmasına ilişkin gönüllük esasına ve teşvik mekanizmasına dayalı bir sistem yapılandırılacak.

Çocukların akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek için İmam Hatip Okullarıyla yükseköğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilecek.

Çocukların Arapça ve İngilizce dil becerilerini geliştirmek için yaz okulu programları açılacak.

İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği korunarak mesleki ve akademik ders saati ile ders türü azaltılacak. 
Yönelime bağlı modüler bir yapı kurulacak.

Genel ortaöğretim kurumlarına nazaran İmam Hatip Okullarının programlarının ders saati ve ders türü çok fazla olduğundan azaltılacak.

Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak.

İmam Hatip Okullarındaki başarılı örnekler teşvik edilecek.

Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle İmam Hatip Okullarındaki çocuklarıN bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinlikleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi yüzde 1'e düşürülecek.

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacaktır. Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacak.

Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda ‘Tasarım-Beceri Atölyeleri' kurulacak.

Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla, zorunlu ders saat ve çeşitleri azaltılarak, derinleşmeye, kişiselleştirmeye ve uygulamaya zaman ayrılacak.

Müfredatlar tüm kademelerde bütüncül, yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yapılandırılacak.

Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı ‘Okul Gelişim Modeli' kurulacak.

Ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemine geçilecek. Buna göre; Öğrenmenin geliştirilmesine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılacak ‘Öğrenme Analitiği Platformu' yapılandırılacak. Öğretmen, aile, okul yöneticisi ve eğitim yöneticisi tarafından kullanılan veri tabanları sadeleştirilerek bütünleştirilecek. Veriye dayalı yönetimle öğretmenler, okul ve eğitim yöneticileri üzerindeki bürokratik iş yükü azaltılacak.

Bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik, öğrencilerimizle kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecek.

Ortaöğretimde çocuklara sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak.

Bakanlığın MEBBİS, E-Okul, EBA, MEIS, DYS, E-Rehberlik, E-Yaygın, Açık Öğretim sistemleri, E-Personel, E-Kayıt, Kitap Seçim, Norm İşlemleri, Bedensel Engelli Envanteri, E-mezun, Merkezi Sınav Sonuçları gibi mevcut sistemlerinden gelen veriler kolay erişilebilir bir Eğitsel Veri Ambarı'nda bütünleştirilecek.

Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği ‘Öğrenme Analitiği Platformu' kurulacak.

Güvenilir bir işleyişle bütüncül veriler üzerinde çalışılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yetkin bir Veri Denetimi Birimi kurulacak.

Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlamak, etkili geri bildirim sağlamak, performans hedeflemesine dayalı bir eğitim ve öğrenme sürecini hayata geçirmek için öğrenme analitiği araçları geliştirilecek.

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bilimsel çalışmaları derlemek ve bunlardan sonuçlar-raporlar çıkarmak için bir birim oluşturulacak.

Bakanlığın ve okul yöneticilerinin ilçe, il, bölge ve ülke çapında okul gelişim planlarını izleyebileceği çevrimiçi bir platform oluşturulacak. Eğitim kaynaklarının planlanmasında okulların kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yeni bir platform geliştirilecek, bu platformda öğretmenveli-okul arasında etkileşim kurulması sağlanacak.

Desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri veri analiziyle belirlenerek okul bazında gelişim planlarında gerekli aksiyonlara yer verilmesi sağlanacak.

Çocukların her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için ‘Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sitem' kurulacaktır

Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacak.

Belirlenecek olan sınıf düzeylerinde sistemin ve alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' yapılacak.

Okul ve öğrenme ekosistemindeki iyileşmeler doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacak.

Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak.

Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

Eğitim sistemindeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek.

Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan ölçütler ve değerlendirme biçimleri çeşitlendirilecek.

Ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış ortaya konulacak.

Belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın sistemin/alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' yapılacak.

Çocukların sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerde ölçme değerlendirme birimleri kurulacak.

Tüm çocukların sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecek.

İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek.

İngilizce öğreniminde erken çocukluk için etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacak.

İngilizce öğreniminde öğretim kademelerindeki çocukların özellikleri dikkate alınarak kullanılan yöntemler çeşitlendirilecek.

Öğretmenleri Ne Gibi Değişiklikler Bekliyor?
Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecek.

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacak.

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacak.

Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' açılacak.

İhtiyaç duyulan ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecek.

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacak.

Ücretli öğretmenlerin ücretleri iyileştirilecek.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenece.

Öğretmenler bir yan dal sahibi olacak.

Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecek.

Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecek.
Share on Google Plus

About sibelizliyor

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum :

Yorum Gönder